DIY: Schoenenlijst / Shoe Frame

Laatst hadden mijn collega en ik gereageerd op een Facebook-advertentie met tweedehands decorspullen die je gratis mocht ophalen. Ideaal voor twee theatermaaksters, we zijn namelijk druk met het maken van een nieuwe voorstelling! Ook heb ik onder andere een grote lijst meegenomen voor thuis, want daar wist ik nog wel iets leuk mee… Een frame om mijn dansschoenen aan op te hangen!

My colleague and I recently responded to a Facebook ad with second-hand decor items that you could pick up for free. Ideal for two theater makers, because at the moment we are very busy developing a new show! I also took home a large frame, because I knew something nice to make from it… A frame to hang my dancing shoes!


[English below…]

Wat heb je nodig?

 • Grote lijst
 • Ammoniakoplossing
 • Schoonmaakdoekje
 • Oude kranten
 • Koperkleurige (of een andere metallic) spuitbus
 • Agrax Earthshade verf
 • Verfkwast
 • Plint(en)
 • Meetlint, potlood, zaag, hamer, spijkertjes, boor, schroef, plug, schroevendraaiers, etc.
 • En natuurlijk heel veel schoenen!!! 😉

Wat moet je doen?

 • Haal, als jouw lijst dat heeft, de achterkant en spiegel of glasplaat eruit. Bij mij zat alles dichtgemaakt met krammetjes en na een beetje wrikken met een platkop schroevendraaier kreeg ik het zo open.
 • Ontvet de lijst met ammoniakoplossing en zorg dat hij helemaal droog is voor je gaat spuiten. Leg hem vervolgens op wat oude kranten en volg de gebruiksaanwijzing op de spuitbus. Naast het feit dat mijn lijst beschadigd was en vol schimmelplekken zat, wilde ik graag een metallic kleur in plaats van wit. Mijn spuitbus was van Hornbach. Mocht je nou al tevreden zijn over het uiterlijk van jouw lijst, kun je uiteraard wat stappen overslaan!
 • Om de lijst een wat luxere en antieke uitstraling te geven zou je ook nog Agrax Earthshade verf van Citadel Shade kunnen gebruiken. Wees er vooral niet te zuinig mee, des te beter is het resultaat.
Schuif de pijl heen en weer om de voor en na foto te vergelijken.

 • Bepaal nu hoe je straks jouw schoenen wil gaan ophangen, door het eerst plat op de vloer uit te proberen. Let hierbij op de volgende dingen: Wil ik de lijst ‘liggend’ of ‘staand’ gebruiken? Hoeveel schoenparen passen er van links naar rechts? En hoeveel rijen van boven naar beneden?
 • Zaag vervolgens het juiste aantal plintjes op maat. Mijn plint was van Gamma en ik had voor wit gekozen, omdat dit het minste opvalt bij een witte muur.
 • Bevestig de plintjes aan de lijst. Zorg er wel voor dat de spijkertjes minder lang zijn dan de totaaldikte van de lijst en een plintje samen, anders komen ze er aan de voorkant dwars doorheen!
 • Hang het frame aan de muur, puzzel steeds net zo lang tot je de juiste plek hebt gevonden voor een paar schoenen en als ze allemaal hangen… Ben je klaar!

Je kunt natuurlijk ook ‘gewone’ schoenen ophangen, zolang ze maar een hakje hebben om mee achter een plintje te blijven haken. Mijn dansschoenen zijn van AliExpress (1 & 9), Madame Dynamite (2), Saint Savoy (3, 4, 5 & 7) en Re-Mix Vintage Shoes (6 & 8).

Ik vind het een hele originele manier om ze te showen! En nou heb ik er stiekem nog meer, dus zou mijn selectie zelfs nog een beetje kunnen afwisselen, als ik een paar dat aan de muur hangt wil dragen bijvoorbeeld.

Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze DIY kunt maken!

Is het ook wat voor bij jou aan de muur? En welke schoenen zou jij zelf willen showen?

Reageer onder deze post of ga naar contact en stuur me een mailtje.

Deel jouw foto’s van de DIY met de hashtag #irenitalaverde en tag @irenitalaverde. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!!!

“Maak van elke dag een sprookje!” – Irene


What do you need?

 • Big frame
 • Ammonia solution
 • Cleaning cloth
 • Old newspapers
 • Copper (or another metallic) colored spray paint
 • Agrax Earthshade paint
 • Paintbrush
 • Plinth(s)
 • Tape measure, pencil, saw, hammer, nails, drill, screw, plug, screwdrivers, etc.
 • And of course a lot of shoes!!! 😉

What do you have to do?

 • If your frame has it, take out the back and mirror or glass plate. Mine was closed with staples and after a bit of prying with a flathead screwdriver I got it open in no time.
 • Degrease the frame with ammonia solution and make sure it is completely dry before spraying. Then put it on some old newspapers and follow the instructions on the spray can. Besides the fact that my frame was damaged and covered with mold stains, I wanted a metallic color instead of white. My spray can was from Hornbach. If you are already satisfied with the appearance of your frame, you can of course skip some steps!
 • To give the frame a more luxurious and antique look, you could also use Agrax Earthshade paint from Citadel Shade. Do not be too careful with it, the more u use, the better the result.
Slide the arrow back and forth to compare the before and after photo.

 • Now determine how you want to hang your shoes by first trying to lay it out on the floor. Pay attention to the following things: Do I want to use the frame in a ‘landscape’ or ‘portrait’ way? How many pairs of shoes will fit from left to right? And how many rows from top to bottom?
 • Then saw the correct number of plinths to size. My plinth was from Gamma and I had opted for white, because this is the least noticeable on a white wall.
 • Attach the plinths to the frame. Make sure that the nails are less long than the total thickness of the frame and a plinth together, otherwise they will go right through at the front!
 • Hang the frame on the wall, puzzle until you find the right place for every pair of shoes and when they all hang… You’re done!

You can of course also hang ‘normal’ shoes, as long as they have at least a bit of a heel to snag behind a plinth. My dancing shoes are from AliExpress (1 & 9), Madame Dynamite (2), Saint Savoy (3, 4, 5 & 7) en Re-Mix Vintage Shoes (6 & 8).

I think it’s a very original way to display them! And secretly I have more pairs, so my selection could even vary a bit, if I want to wear a pair that hangs on the wall, for example.

I hope you enjoyed reading how to make this DIY!

Is it something you would hang on your wall? And what shoes would you like to display yourself?

Comment below this post or go to contact and send me an email.

Share your photos from the DIY with the hashtag #irenitalaverde and tag @irenitalaverde. I am curious about the end result!!!

“Turn every day into a fairytale!” – Irene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s